תקנון

תקנון

כללי
א) אתר צ'יל (להלן: "האתר") הנו אתר על רשת האינטרנט המהווה חנות וירטואלית ומשמש כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. בעל האתר ומפעילו הנו "צ'יל פופים" (להלן: "צ'יל
("ב) פעולה באתר הנה כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: "פעולה
 ג) בכל מקום בו משתמשים בלשון זכר בתקנון זה, הכוונה גם לנקבה במשמע
 ד) הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין צ'יל. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. גלישה ו/או כל פעולה באתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר
 ה) ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו / או מפעיליו על פי תקנון וכללי

השתתפות אלו

הזכות/כשרות להשתמש באתר
:רשאי להשתתף בהליך המכירה על מנת לבצע פעולות לרבות רכישות, כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן
 א) המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס
 ב) המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל
 ג) המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי
ד) המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל

ה)צ'יל שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר
ן) אתר צ'יל שומר על זכותו לשנות את תנאי השימוש בכל עת, בלא התראה או הודעה. כל שינוי שכזה יופיע באתר.
הרשמה לאתר והזנת פרטים אישיים
בעת ההרשמה תידרש להזין פרטים אישיים שלך (כגון: שם מלא, נייד, כתובת אי-מייל וכדומה) – עליך להזין פרטים נכונים בלבד ולעדכן ללא דיחוי את מנהלי האתר בכל מקרה של שינוי ו/או עדכון בפרטים אלה. בעצם הזנתך את פרטיך האישיים הנך מצהיר כי הפרטים שהזנת הינם נכונים ומדויקים. בנוסף, בעצם הזנתך את פרטיך האישיים, הנך נותן את הסכמתך שפרטים אלו יכללו, כפוף להוראות הדין, במאגר המידע של מנהלי האתר ולכך שמנהלי האתר יעשו בהם שימושים שונים לרבות, שליחת דיוור אלקטרוני ישיר לבקשתך, והכל – כפוף להוראות הדין הרלוונטי וכמפורט בהצהרת הפרטיות
משתמש יקר - במידה שהנך מעוניין להסיר את פרטיך האישיים ממאגר המידע של מנהלי האתר ו/או אינך מעוניין שישלח אליך דיוור ישיר על-ידי מנהלי האתר וזאת לאחר שנרשמת מיוזמתך - הנך רשאי  info@chill.co.ilלדרוש זאת ממנהלי האתר בכתב בדואר אלקטרוני
ומנהלי האתר ייענו לפנייתך, והכל -כמפורט בהצהרת הפרטיות. במידה שיובא לידיעת מנהלי האתר, כי הזנת פרטים שאינם נכונים, רשאים מנהלי האתר לחסום את גישתך לאתר ולא לאפשר לך לעשות באתר כל שימוש. יחד עם זאת יובהר, כי לאחר שהזנת את פרטיך האישיים האמיתיים ונרשמת לאתר יהיה באפשרותך לשנות את פרטיך האישיים ו/או להוסיף פרטים מלבד שמך המלא ותאריך הלידה שלך

אופן המכירה
 א) צ'יל מאפשרת לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר
ספקים, בעלי חנויות, בתי העסק, ומפעיליהם (להלן: "הספקים") מציעים באתר מוצרים ושירותים למכירה בדרכים שונות
("ב) עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף פעולה", המוצר או השירות המוצע למכירה, ומחיר המכירה (להלן "דף הפעולה
ג) במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של צ'יל לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיו הספקים ו/או צ'יל זכאים לבטל את ההזמנה

ד) כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות יש תחילה לבחור את המוצר או השירות. לאחר בחירת שם משתמש וסיסמא, יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי (להלן: "טופס ההזמנה"), ואז הופך המשתמש ל"מבצע הפעולה". כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה
לאחר ביצוע הפעולה יבצע צ'יל בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה, ובשים דגש כי, עסקת הקנייה תשתכלל רק לאחר צ'יל תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינן לבין צ'יל
ההזמנה תירשם במחשבי צ'יל וניתן יהיה לראות את ההזמנה בקישור "החשבון שלי" שבאתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום הליך המכירה
המידע שיוכנס למערכת האתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר. אם אינכם מעוניינים בקבלת דואר אלקטרוני אנא פנו צ'יל  לצורך מחיקתכם ממאגר מקבלי הדואר האלקטרוני כאמור
יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את צ'יל. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של צ'יל, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהן

חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה

ויודגש, הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לספקים ו/או לצ'יל ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה

ה) במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, ולהשלים את מסירת פרטי כרטיס האשראי דרך מוקד ההזמנות הטלפוני , תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שייצור קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא פנה טלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של צ'יל בתוך 7 ימים ממועד הפניה, יהיו הספקים ו/או צ'יל זכאים לבטל את ההזמנה

שיטת המכירה
 א) המכירה באתר הינה בשיטת מכירה רגילה
 ב) מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי
 ג) הגולש בוחר מוצר ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר
 ד) במכירה רגילה רשאי הגולש לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון. לצורך כך עליו להשלים את הליך המכירה ולבחור ב"אופן התשלום" את האפשרות להשלים את פרטי כרטיס האשראי בטלפון דרך מוקד ההזמנות של צ'יל. מכירה תחשב והושלמה רק לאחר שנוצר קשר טלפוני בין נציג צ'יל לבין הגולש, מסר הגולש את פרטיו וקיבל אישור הנציג כי המכירה הושלמה

יובהר ויודגש, שכל המוצרים המוצעים למכירה באתר מצויים במלאי, אם בשל נסיבות מיוחדות שלא ניתן היה לצפותן בעת ההזמנה אזל המוצר מהמלאי, תימסר על כך הודעה תוך יום עסקים ויוצע לצרכנים מוצר חלופי שווה ערך או כספם יושב להם לפי בחירתם

מועדי המכירה
בשיטת המכירה הרגילה הנהוגה באתר ניתן לרכוש מוצרים 24 שעות ביממה 365 יום בשנה, עד גמר המלאי

מועדי אספקה, הובלה ומשלוח

א) שיטת משלוח: שליח עד הבית: זמני האספקה הינם בין 7-10 ימי עסקים, משלוחים בהפצה לאזורים מרוחקים יתבצעו עד 12 ימי עסקים . יום הרכישה לא נכלל במניין ימי ההספקה
שיטת משלוח: איסוף עצמי : ניתן לאסוף מהחנות ללא עלות ובתיאום מראש בשעות הפעילות של החנות מתחם דור אלון מושב גאליה ימים א-ה בין השעות 9:00-18:00 ימי ו' 9:00-14:00 טלפון , 08-9166088
 ב) צ'יל ו/או הספקים ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל שהקלדת בעת הגשת הצעתך. צ'יל ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף הפעולה של המוצרים או השירותים. צ'יל  ו/או הספקים מתחייבים לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן
 ג) צ'יל ו/או הספקים לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של צ'יל ו/או של הספקים לרבות שביתות, השבתות וכיוצ"ב, אבל יחד עם זה במקרים של עיכוב באספקה תנקוט החברה בכל האמצעים בכדי לפתור את סיבת העיכוב וכן תאפשר לצרכנים לבטל את העסקה ותשיב להם את כספם במלואו
 ד) באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית צ'יל ו/או הספקים יאפשרו לצרכנים לבטל את העסקה בלי גביית דמי ביטול וכספם יושב להם במלואו, בנוסף צ'יל מיידעת את הצרכנים מראש מהם האזורים המוגבלים לאספקה ומספקת להם את המוצרים במקום סמוך למקום מגוריהם, אם הם מעוניינים בכך
 ה) התקנון של רשות הדואר לישראל [או של כל גוף אחר באמצעותו צ'יל מבצע את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים] יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע
 ן) מועד אספקת המוצרים/שירותים המפורט בדף הפעולה הוא בימי עבודה הנספרים מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של המזמין ימי
אישור לעסקה מחברת האשראי של המזמין (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). צ'יל עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות חברת המשלוחים

ויודגש כי, בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף ביטול העסקה לכך שמבצע הפעולה יחזיר את הנכס ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקורית וככל שהדבר אפשרי או סביר שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג
ז) עקב עומס בתקופת חגי ישראל / חגי האינטרנט ( בלאק פריידי / שופינג אייאל / סייבר מנדיי ) תקופת הקורונה וסגרים ייתכנו עיכובים בזמני האספקה

שירות לקוחות
 א) בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי השירות צ'יל
 ב) פרטי היצרן או היבואן יופיעו על גבי המוצר, במקרים בהם המידע לא זמין ניתן לפנות לצ'יל דרך אי מייל שירות לקוחות
 ג) פרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של צ'יל בדואר אלקטרוני.  נציגי שרות לקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה

 

שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתמש
 א) כדי לרכוש מוצר/שירות, מומלץ לבחור שם משתמש וסיסמה אישית, אשר ילוו אותך בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן הנך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי
 ב) מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם
 ג) מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לצ'יל לספק את המוצרים ו/או השירותים ללקוח וללמוד מהלקוח על גמרות הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים
 ד) צ'יל מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. צ'יל תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות
 ה) צ'יל נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינו בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, צ'יל לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 

ביטולים
מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), כפי שיפורט להלן, למעט ברכישת פריטים מסוימים, המפורטים בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן ואשר בהם, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה

א) ביטול עסקה/מכירה ע"י לקוח לפני משלוח המוצר

בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי תימסר על כך הודעה לשירות הלקוחות של צ'יל בדואר אלקטרוני. העסק ייגבה דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם

ב) ביטול עסקה/מכירה ע"י צ'יל לפני משלוח המוצר

במידע ולקוח לא סגר את הזמנתו, לרבות עקב אי הזנת שם ומספר אמצעי התשלום (כרטיס אשראי) באמצעותו יתבצע התשלום, בתוך 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה, תהא רשאית צ'יל לבטל את ההזמנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ואם נגבו כספים מהצרכן הם יושבו במלואם לצרכן

ג) ביטול לאחר משלוח המוצר

במידה ולקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו, יוכל לעשות זאת באמצעות פניה לשירות הלקוחות של צ'יל בדואר אלקטרוני chill.israel@gmail.com  תוך 14 יום מיום קבלת המוצר . בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה - החזרת המוצר תעשה על חשבון החברה. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, משלוח המוצר חזרה ייעשה על חשבון הלקוח, או אם הצרכן יבקש זאת, תשלח לו החברה שליח בתשלום

ד) ביטול רכישת שרות

ברכישת שירות יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן

:ה) ביטול כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר

על הלקוח לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. במידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם הודעה על הביטול תימסר בפקס/דואר/דוא"ל, הכול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981
במקרה שהביטול אכן מוצדק מהנימוקים לעיל, צ'יל תזכה את הלקוח וכספו יושב לו במלואו באמצעות חברת האשראי

ו) ביטול מכירה ע"י צ'יל והפסקת פעילות האתר

בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", נבצר יהא צ'יל לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, תהא צ'יל רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם, בסעיף זה "כוח עליון" משמעו : לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני

במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי האתר לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר מבלי לגרוע מן האמור לעיל, צ'יל תהא רשאית לבטל מכירה רגילה במקרה שתקלה טכנית חמורה מנעה או מונעת ממרבית המשתתפים במכירה מלהגיש הצעות, או משבשת בצורה אחרת את ניהולה התקין של המכירה. ובמקרה כזה תימסר לצרכנים פירוט בכתב על סיבת הביטול

יובהר ויודגש, שכל המוצרים המוצעים למכירה באתר מצויים במלאי, אם בשל נסיבות מיוחדות שלא ניתן היה לצפות בעת ההזמנה אזל המוצר מהמלאי, תימסר על כך הודעה תוך יום עסקים ויוצע לצרכנים מוצר חלופי שווה ערך או כספם יושב להם לפי בחירתם
בוטלה מכירה כאמור צ'יל ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, צ'יל תהא רשאית לבטל מכירה רגילה, במקרה בו קיים חשד כי משתתף או משתתפים מנסים או ניסו לחבל במזיד בתוצאות המכירה ו/או במקרה בו נודע לצ'יל לאחר פתיחת המכירה כי כתוצאה מגורמים שאינם בשליטתה של צ'יל לא ניתן יהיה לספק את המוצרים שבמכירה במועד המובטח. במידה ותחול טעות חריגה  בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השירות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר/שרות או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממגיש ההצעה, רשאית צ'יל לבטל את הרכישה וכספם של הצרכנים יושב להם

במקרה של ביטול עסקה יושבו כספם של הצרכנים. יודגש כי בהתאם לכללי אמון הציבור, במקרה של ביטול עסקה על ידי העסק, תימסר לצרכנים פירוט בכתב על סיבת הביטול. טיבם ועמידתם ויכולתם חלה על היצרנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים. המבצעים פעולות באתר מצהירים כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם וכי לא תהא להם כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך

האחריות לאספקתם, ביצועם, איכותם ועמידותם של השירותים המוצעים לרכישה באתר חלה על ספקי השירותים ועליהם בלבד

כל מבצע פעולות באתר מצהיר בזאת כי ידוע לו והינו מסכים לכך שהאחריות להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר והדורשים התקנה והרכבה, תחול עליו ועל חשבונו הבלעדי, ואין לו ולא תהיה למבצע הפעולה באתר כל דרישה ו/או טענה כנגד צ'יל ו/או מפעילי האתר ו/או ספקי ומשווקי המוצרים בעניין זה כאמור. בנוסף, ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, יהא כל מבצע פעולה באתר אחראי לתחזוקתו ו/או אחזקתו ו/או לשירות הנדרש למוצר שרכש באתר, למעט אם נקבע במפורש אחרת ובכתב בתנאי רכישת המוצר

 

קניין רוחני
א) כל זכויות הקניין הרוחני בצ'יל, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של צ'יל בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר צ'יל, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו
ב) אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותו המפורשת של צ'יל מראש ובכתב
ג) אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים צ'יל, בבסיס הנתונים צ'יל, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים צ'יל בלא קבלת הסכמת צ'יל מראש ובכתב
ד) אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים בצ'יל לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמת צ'יל מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית
(ה) אין להציג את האתר בתוך מסגרת (פריים
ו) אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו צ'יל, אלא בכפוף לקבלת הסכמתו לכך מראש ובכתב
(ז) השם צ'יל וכן שם המתחם של האתר , סימני המסחר בצ'יל (בין אם נרשמו ובין אם לאו), שמה של צ'יל וסימני המסחר שלה - הם כולם רכושו של צ'יל בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתו בכתב ומראש
ח) אייקונים וכל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה,עיצוב,הצגה מילולית,סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של צ'יל ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן צ'יל נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש
ט) ככל שיש צ'יל סימני מסחר ומידע (לרבות תמונות, שרטוטים וכו') שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני מסחר ומידע זה הינם רכושם של אותן חברות ואין להשתמש בהם בלא הסכמתן
י)במוסרך מידע אישי, צ'יל תהא רשאית לשלוח אליך, מפעם לפעם, מידע וחומר אחר הנוגעים למוצרים דומים לאלו שביררת לגביהם, פניות שכאלו יעשו באמצעות הודעות אי-מייל לכתובות שסופקו על ידך
יא) משתמש אשר מאשר לקבל מידע שיווקי בעת הרישום לאתר / ביצוע ההזמנה, אנו שולחים דוא"ל ( שיווק ישיר ) עקב הסכמתך לקבל דיוורים שיווקים מאיתנו. להסרה מיידית מרשימת התפוצה לקבלת דיוורים ניתן ללחוץ על כפתור הסר בסיומת המייל השיווקי או לשלוח מייל ל:
info@chill.co.il
ולבקשת להסיר מרשימת התפוצה.

 

תנאים נוספים
א) אם נופלת טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, היא לא תחייב את צ'יל וכספם של הצרכנים יושב להם במלואו. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל
ב) צ'יל אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית
צ'יל אינה מתחייב כי הקישורית תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל
ג) צ'יל ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז צ'יל שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. בנוסף על כך, צ'יל לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו
כמו כן, מבצע הפעולה יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כן נכתב אחרת
ד) שנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט: תל אביב, חיפה, נצרת, באר שבע וירושלים. ובמקרים אלו החברה תשיב את התמורה ששולמה על ידי הצרכנים באופן מלא
ו) רישומי המחשב של צ'יל בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות
ז) צ'יל שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. הרישומים יהוו ראיה לכאורה

 

סמכות שיפוט
במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שרות באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט באחת מערי המחוז של בתי המשפט: תל אביב, חיפה, נצרת, באר שבע וירושלים

הצהרת פרטיות - המחויבות שלנו להגנת הפרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר
כדי לוודא מודעות המבקרים באתר, מופיע מידע זה הן בדף הבית של האתר והן בכל נקודה שבה נדרשים פרטי מידע אישיים

המידע שאנו אוספים
בעמודים באתר שבהם ניתן להזמין מוצר או שירות, להזמין מידע וכו', נדרש מידע כמפורט
'שם, ת.ז., כתובת, דוא"ל, טלפון, מספר כרטיס אשראי וכו
לעיתים ניתן לרשום מידע הרלוונטי לאדם אחר, למשל, כשמזמינים מתנה לאדם אחר
'רושמים לגביו שם, ת.ז., דוא"ל, כתובת, טלפון וכו

מה אנחנו עושים עם המידע
במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב הצרכן, הוצאת קבלה וכו
(המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי
מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד
במקרה ששלחת לנו דוא"ל נשתמש בכתובת הדוא"ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא"ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר
אם אתה מעוניין לקבל מידע נוסף אתה מוזמן לידע אותנו בדבר רצונך זה ונפעל בהתאם. בכל מקרה לא נעשה שימוש בפרטים שלך לצורך זה אלא אם בקשת זאת מפורשות. מצורף טופס בקשת מידע לכתובת הדוא"ל שלך בעניין מבצעים

במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסויים, אנו עושים שימוש כדי לשפר את האתר שלנו ולעדכן את ההתנהלות המסחרית שלנו ואת שירותינו, כשמידע לא שמי זה מועבר גם לגורמים אחרים, בהם המפרסמים אצלנו. לדוגמא: מספר המבקרים באתר, מספר הנשים הנרשמות לשאלון מסויים באתר, וכו', אך לא כל פרט מידע המזהה אישית את המבקר באתר

כמובן שאיננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק, אלא לביצוע התשלום, ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה

המחויבות שלנו לאבטחת מידע
אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו. אנו שומרים על המידע מעודכן, ומוודאים שימוש נכון בנתונים. יישמנו הליכים פיזיים, טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע שאנו אוספים באת